Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgBestyrelseVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

DBFs historie

DBF's etablering
Dansk Betonforening blev etableret i 1947 med navnet Dansk Ingeniørforenings Arbejdsgruppe for Beton og Jernbeton. Initiativtagerne til foreningen var civilingeniør Niels Munk Plum og civilingeniør Søren Rasmussen.

Formålet var at virke for undersøgelse og klarlæggelse af teoretiske og praktiske beton- og jernbetonproblemer - samt at arbejde for udbredelsen af kendskabet til materialernes egenskaber, rette fremstilling og anvendelse.

I 1952 blev navnet ændret til Dansk Ingeniørforenings Betonsektion og i 1956 til det nuværende Dansk Betonforening.

Medlemmer
I de første år havde foreningen cirka 300 medlemmer, som var civilingeniører

I 1956 blev Dansk Betonforening et anerkendt fagteknisk selskab i Dansk Ingeniørforening, hvilket samtidig betød, at andre end civilingeniører kunne blive medlem.

I 70'erne voksede medlemstallet fra forholdsvis stabile 350 til cirka 1.000, fordi Dansk Ingeniørforening gav alle sine medlemmer ret til medlemskab af to faglige selskaber. Fra 1983 kunne studerende blive juniormedlemmer af DBF.

Medlemstallet toppede med over 1.800 i begyndelsen af 90'erne for derefter at falde til lidt over 1.300 omkring 2005. Siden 2007 er medlemstallet atter begyndt at stige.

Næsten fra begyndelsen havde DBF firmamedlemmer, som oprindeligt blev kaldt foreningens 'venner'. Ordningen blev primært etableret for at finansiere det oprindelige tidsskrift, der hed Beton og Jernbeton.

Medlemsmøder
Lige fra 1948 er der således hvert år blevet afholdt adskillige medlemsmøder om aktuelle betonemner. Bestyrelsen stod for møderne indtil der i 1963 blev nedsat et foredragsudvalg.

I 50'erne var emnerne grundlæggende betonviden som betonblanketter, vibrering, ensartethed, proportionering og terminologi. Senere fulgte hærdeteknologi, armeringsteknik og tolerancer, før fokus i 70'erne blev rettet mod betonskader, holdbarhed og alkalikiselproblematikken.

Siden har møderne glidende fået en bredere profil, hvor 'hård' betonviden om fx standarder, brandforhold og betonteknologi suppleres med møder om spektakulære bygge- og anlægsprojekter, arkitektur og samfundets behov for bæredygtige løsninger.

Der er også kommet temadage til - som fx Betonrenovering & Reparation, som siden 2006 er blevet afholdt hvert år i Billund.

I 2008 var DBF med til at fejre arkitekten Jørn Utzons 90 års fødselsdag ved et stort møde i Ingeniørhuset. Mødet havde en række talere, der enten havde arbejdet tæt sammen med Utzon eller kendte hans metoder i detaljer.

Dansk Betondag
Dansk Betondag blev afholdt første gang i 1962 i Vejle. De næste betondage var med tre års mellemrum; i 1965 og 1968.

Siden 1968 har DBF arrangeret Dansk Betondag hvert år med mellem 100 og 220 deltagere. I dag er Dansk Betondag et todages arrangement med ekskursion på andendagen.

Kurser og studierejser
DBF nedsatte i 1949 et kursusudvalg. Det første kursus blev afholdt i marts 1950 med 150 ingeniører på skolebænken i ikke mindre end 14 dage!

Dernæst fulgte i 1951 og -52 kurser for betonarbejdere. Disse kurser blev gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut og Arbejdsteknisk Skole.

Markedet for kurserne blev tilsyneladende hurtigt mættet, for efter 1952 blev aktiviteten stillet i bero indtil 1958, hvor DBF stod bag det første betonkursus for arbejdsledere. Dette kursus blev afholdt for sidste gang i 1968.

I 1966-70 udbød DBF et firedages kursus i betonteknologi som efteruddannelse til ingeniører, og i 1983 gik DBF med i efteruddannelsesinitiativet Beton-EU.

I perioden 1965-76 arrangerede DBF desuden betonrelaterede studierejser.

Betonprisen
Betonprisen blev uddelt første gang ved DBF's 25 års jubilæum i 1972 på baggrund af en donation på 25.000 kr. fra Knud Højgaards Fond. Prisen gik til arkitekterne Knud Friis og Elmar Moltke Nielsen samt dr.techn. Mogens Peter Nielsen.

Denne først pris var imidlertid glemt, da Betonprisen blev 'gen-indstiftet' i 1980. Selv DBF's årsberetning kalder dette den første Betonpris.

Siden er prisen blev uddelt 16 gange, så uddelingen i 2013 var nummer 18. I de senere år har prisens pengegave været på 50.000 kr. Forskellige fonde og virksomheder har bidraget til prisen gennem tiderne.
Udgivelser
Dansk Betonforening har siden etableringen i 1949 udgivet en række publikationer om beton og relaterede emner.

Allerede i 1950 udkom bogen 'Godt Betonarbejde', skrevet af dr.techn. Erik V. Meyer, til brug på DBF's kurser. I 1954 udkom 'Betontekniske fagudtryk' med professor emeritus ved Danmarks Tekniske Højskole Edouard Suenson som forfatter.

I 1974 stod DBF bag 'Betonfilmen', der omhandlede betons gode muligheder for miljøvenligt byggeri og viste danske betonindustris og dansk betonbyggeris høje tekniske niveau.

DBF's jubilæer har været anledning til flere udgivelser. Ved DBF's 40 års jubilæum i 1987 udkom et omfattende jubilæumsskrift, og ved 50 års jubilæet udkom en af foreningens største 'salgssuccesser' i form af bogen 'Beton til kunst og nytte' med rejsevejledning til en lang række seværdige betonkonstruktioner rundt om i Danmark. Bogen måtte senere genoptrykkes på grund af den store efterspørgsel.

Forud for 60 års jubilæet i 2007 udkom bogen 'Om 10 år elsker danskerne beton', hvor en række fremtrædende personer i den danske byggebranche fortalte om deres syn på beton.

I 2008 tog DBF de første skridt til Betonhåndbogen (BHB), der skal være webbaseret, på dansk, tilgængelig for alle og gratis at anvende. BHB skal kunne anvendes som lærebog for bachelorstuderende, og som opslagsbog for færdiguddannede. I begyndelsen af 2013 udkommer de første fire kapitler på nettet.

Bladet Beton og andre tidsskrifter
DBF har altid prioriteret et periodisk tidsskrift højt. I det første år udgav foreningen således tidsskriftet 'Beton og Jernbeton', hvor nummer 1 udkom allerede i 1949.

Udgivelsen var imidlertid forholdsvis krævende økonomisk, så fra 1957 udgav DBF i stedet tidsskriftet 'Nordisk Beton' sammen med de øvrige nordiske betonforeninger.

I sommeren 1984 gik DBF sammen med Dansk Beton Industriforening, Dansk Fabriksbetonforening og Betonelement-Foreningen om 'Dansk Beton', som derved fik rødder helt tilbage til bladet 'Cementindustrien' fra 1909, der sandsynligvis er verdens ældste betonblad.

DBF's tidsskrifter havde i begyndelsen en meget faglig profil med vægt på betonteknologi. I 1993 blev det imidlertid besluttet et tilknytte en journalist til bladet for at styrke formidlingen, og så andre faggrupper som fx arkitekter også kunne få glæde af bladet.

I 2007 fusionerede DBF's tre samarbejdspartnere i Dansk Beton, hvorfor bladet skiftede navn til Beton.

I 2009 blev der stiftet et samvirke mellem Dansk Beton og Dansk Betonforening til at varetage bladets drift. Herved er aktiviteten med udgivelsen af bladet med tilhørende økonomi placeret i et selvstændigt og uafhængigt regi, hvor DBF har en plads i bestyrelsen.

Dansk BetonRåd
Dansk BetonRåd blev stiftet den 10. juni 1997 på baggrund af et initiativ fra Dansk Betonforening, som dog først i 2009 skiftede sin observatørstatus ud med et fuldgyldigt medlemskab.

De øvrige medlemmer i Dansk BetonRåd er Universiteternes Betonforskning, Teknologisk Institut, Beton, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Vejdirektoratet, Dansk Byggeri, Danske ARK, Dansk Beton og Aalborg Portland Group.

Nordisk samarbejde
Samarbejdet med betonforeninger i de øvrige nordiske lande har betydet meget for DBF.

Nordisk Betonforbund blev stiftet som et samarbejdsorgan mellem betonforeningerne i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i 1954. Fra 1957-83 var DBF med til at udgive det fællesnordiske tidsskrift 'Nordisk Beton'.

I 1982 var DBF med til at etablere Nordic Concrete Research, som er et videnskabeligt tidsskrift med forskningsartikler, og Nordisk Betonforbunds Forskningskomité (NBFK).

Nordisk Betonforbunds vedtægter blev revideret i 1978 og i 1992, hvor det blandt andet blev indført, at formand og sekretær går på skift mellem de fem betonforeninger. DBF har således haft formandskabet i 1993-95 og 2007-10.

DBF har været vært for nordiske betonkongresser i 1956, 1968, 1978, 1993 og 2008, og for nordiske betonforskningsmøder i 1960, 1972, 1985 og 2000.

I 2003 var DBF vært for Nordisk Betondag, som blev afholdt i forbindelse med Dansk Betondag.

Internationalt samarbejde
DBF udgør den nationale gruppe i det internationale betonforbund fédération internationale du béton (fib), som blev dannet i 1998 ved sammenlægning af Fédération Internationale de la Précontrainte (FIP) og Comité Euro-International du Béton (CEB). DBF udpeger to delegerede til fibs generalforsamling, hvoraf den ene er medlem af fibs bestyrelse/styregruppe (Technical Council), og DBF medlemmer deltager i adskillige af fibs kommissioner og arbejdsgrupper, samt i redaktionsudvalget for kvartalstidsskriftet Structural Concrete.

I forbindelse med fibs årlige generalforsamling afholdes et symposium, og derudover arrangerer fib konferencer, seminarer, kurser og workshops. Hvert andet år afholdes et PhD symposium, hvor de studerendes projekter forelægges og diskuteres, og i 2010 fandt dette sted på DTU i Lyngby.