Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgBestyrelseVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Beretning / Regnskab

2013

Ordinær generalforsamling - Referat
Dansk Betonforening, DBF

Onsdag den 14. marts 2013, kl. 17:00-18:00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V
Antal deltagere: 15

Jørgen Schou bød velkommen til årets generalforsamling.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
På forslag fra bestyrelsen blev Christian Munch Petersen, Emcon A/S valg til dirigent.

Christian Munch Petersen takkede for valget, og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i henhold til vedtægternes bestemmelse og at generalforsamlingen dermed var lovlig og beslutningsdygtig.

Christian Munch Petersen gav ordet til formanden Jørgen Schou for fremlægning af årsberetningen.

2. Årsberetning
Jørgen Schou præsenterede centrale emner fra beretningen 2012. Beretningen er i sin helhed bilag til dette referat, hvortil der henvises.
Christian Munch Petersen takkede Jørgen Schou for fremlæggelse af beretningen og kunne efterfølgende konstatere, at der ikke var kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Beretningen blev herefter godkendt.
Christian Munch Petersen gav ordet til Svend Erik Gaardmand for fremlæggelse af regnskabet for 2012.

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
Svend Erik Gaardmand gennemgik regnskab for år 2012 og kunne konstatere, at regnskabet udviste et overskud på 29.621,50.  Formuen udgør pr 31. 12. 2012 200.512,75.
Christian Munch Petersen meddelte, at regnskabet var godkendt og revideret af Dansk Betonforenings kritiske revisor Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet og at denne revision ikke havde givet anledning til anmærkninger i regnskabet.

Erik Stoklund Larsen udtrykte ros til foreningen for stor aktivitet og en flot målopfyldelse i forhold til regnskabet.
Der var efterfølgende ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt og bestyrelsen meddelt decharge.
Regnskabet for år 2012 fremgår af bilaget til dette referat.

4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
Jørgen Schou og Svend Erik Gaardmand præsenterede foreningens budget for 2013. Budgettet viser et forventet resultatet på kr. 35.000,- for 2013. Der er fra IDA givet tilsagn om et kontant tilskud på kr. 545.000,-  for 2013. Budgettet er vedlagt dette referat i bilag - hvortil der henvises.

Der var efterfølgende ingen kommentarer til budgettet, der herefter blev taget til efterretning.

5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
Jørgen Schou præsenterede IDA's beretning for de fagtekniske aktiviteter for 2012. Beretningen er i sin helhed vedlagt dette referat som bilag - hvortil der henvises.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

7. Valg af formand
Jørgen Schou var på valg.  Christian Munch Petersen kunne konstatere, at der ikke var opstillet andre kandidater. Jørgen Schou var dermed genvalgt som formand for en periode på 3 år.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var følgende personer:
Anette Berrig, Kunne ikke genvælges som følge af vedtægternes bestemmelse om at kun ét genvalg er muligt.

Svend Erik Gaardmand, genvalg

Peter Holst, forlader bestyrelsen og kunne ikke genvælges.

Kirsten Riis, nyvalg.
Christian Munch Petersen efterlyste andre kandidater - og kunne konstatere, at ikke andre ønskede at opstille til valg til bestyrelsen. Dermed er Svend Erik Gaardmand genvalgt for en periode 2013-2016 - ligesom Kirsten Riis, Vejdirektoratet er nyvalgt til bestyrelsen for samme periode.
Valget indebærer, at antallet af medlemmer af bestyrelsen reduceres med ét medlem i forhold til tidligere. Denne reduktion er i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter.

9. Valg af suppleanter
Der blev ikke foretaget valg af suppleanter.

10. Valg af kritisk revisor
På valg var Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet, der modtog genvalg.
Erik Stoklund Larsen takkede for valget.

11. Eventuelt
Der var ingen der ønskede ordet under dette punkt.
Christian Munch Petersen gav ordet til Jørgen Schou.
Jørgen Schou bød velkommen til nyvalgt medlem af bestyrelsen, Kirsten Riis og takkede såvel Anette Berrig som Peter Holst for deres store indsats for Dansk Betonforening.

Jørgen Schou erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for fremmødet.


Christian Munch Petersen
Dirigent